Przedszkole Nr 15 - Otwock

Przedszkole Nr 15, ul. Majowa 44, 05-402 Otwock

Aktualności.

Organizacja dyżurów wakacyjnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Otwock
lipiec – sierpień 2020 r.

 

Przedszkole / oddział przedszkolny jako tzw. placówka nieferyjna funkcjonuje przez cały rok,
z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący zgodnie z § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r., w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół
i publicznych przedszkoli.

 

 1. Funkcjonowanie placówek będzie dostosowane do aktualnych przepisów dotyczących zagrożenia epidemicznego tj. w godz.8:00 – 16:00 wg. procedury bezpieczeństwa epidemiologicznego zatwierdzonej przez SANEPID w Otwocku dla otwockich placówek oświatowych.
 2. Z dyżurów mogą skorzystać wyłącznie dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock. W celu zapewnienia dzieciom i nauczycielom bezpieczeństwa, przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych nie będą prowadziły opieki dla dzieci z innych placówek bowiem przemieszczanie się dzieci między placówkami zwiększyłoby niebezpieczeństwo zarażenia wirusem.
 3. We wszystkich przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych obowiązują te same zasady i terminy zapisów.
 4. Pierwszeństwo w przyjęciu na dyżur wakacyjny mają dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem/ wychowankiem w domu, a tym samym zapewnienia sprawowania opieki we własnym zakresie i należą do grup priorytetowych (pracownicy systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, handlu, przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid -19). W następnej kolejności przyjmowane są pozostałe dzieci zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 5. Termin składania „kart zgłoszenia dziecka do przedszkola/ oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej na dyżur wakacyjny” w placówkach trwa od 15 czerwca 2020 roku do 19 czerwca 2020 roku.
 6. Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola/ oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej rodzice pobierają w macierzystej placówce – karta powinna być ostemplowana.
 7. Wypełnioną „kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola/ oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej na dyżur wakacyjny” rodzice składają w terminie określonym w harmonogramie zapisu dzieci na dyżur wakacyjny w lipcu i sierpniu 2020 roku.
 8. Lista dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny w danym przedszkolu zostanie wywieszona 23 czerwca 2020 roku o godzinie 14:00 na tablicy ogłoszeń danej placówki oraz jej stronie internetowej.
 9. Rodzice dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny są zobowiązani uiścić opłatę za żywienie dziecka według stawki obowiązującej w przedszkolu/ oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej w wysokości zgodnej z zadeklarowanym czasem pobytu dziecka w przedszkolu/ oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej.
 10. Opłatę za wyżywienie w czasie dyżuru wakacyjnego należy wnieść w terminie od 23 czerwca 2020 roku do 26 czerwca 2020 roku, na rachunek wskazany przez dyrektora placówki. W treści przelewu należy wpisać  „opłata za żywienie na dyżurze wakacyjnym w przedszkolu/ oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej nr ……- imię i nazwisko dziecka”.
 11.  Niewniesienie opłaty za żywienie dziecka w ustalonym terminie będzie traktowane, jako rezygnacja z miejsca w przedszkolu/ oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej.
 12. Opłatę za świadczenia udzielane przez placówki poza czas przeznaczony na zapewnienie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki rodzic jest zobowiązany uiścić w ostatnim dniu obecności dziecka w placówce.

 

 

Dyżury wakacyjne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock w roku szkolnym 2019/2020.

 

Poniżej publikujemy wykaz terminów dyżurów przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock w lipcu i sierpniu 2020 roku (tj. rok szkolny 2019/2020).

Terminy pracy i przerwy w oddziałach poszczególnych placówek zostały uzgodnione przez dyrektorów placówek z Radami Rodziców.

Funkcjonowanie placówek będzie dostosowane do aktualnych przepisów i wytycznych  dotyczących zagrożenia epidemicznego.

W celu zapewnienia dzieciom i nauczycielom bezpieczeństwa, przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych nie będą prowadziły opieki dla dzieci z innych placówek bowiem przemieszczanie się dzieci między placówkami zwiększyłoby niebezpieczeństwo zarażenia wirusem COVID-19.

 

Zarządzenie Nr 163/2020  Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 08.06.2020 r.

https://bip.otwock.pl/?bip=2&cid=1322&id=20005

 

Poniżej publikujemy wykaz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dyżurujących w okresie
lipiec – sierpień 2020 rok.

 

Lp.

Placówka

Adres

Nr telefonu

Termin dyżuru

1.

Przedszkole nr 3

ul. Jodłowa 14

22 779-29-84

01.07-11.08.2020

2.

Przedszkole nr 4

ul. Dwernickiego 1

22 779-32-73

01.07-11.08.2020

3.

Przedszkole nr 6

ul. Kubusia Puchatka 28

22 779-41-23

01.07-11.08.2020

4.

Przedszkole nr 10 „Leśne Skrzaty”

ul. Kochanowskiego 6

22 779-37-12

01.07-11.08.2020

5.

Przedszkole nr 12

ul. Batorego 34

22 779-51-01

01.07-11.08.2020

6.

Przedszkole nr 15

ul. Majowa 44

22 779-40-78

01.07-14.08.2020

7.

Przedszkole nr 16 „Grymuś”

ul. Karczewska 27A

22 779-54-11

01.07-14.08.2020

8.

Przedszkole nr 17

ul. Czaplickiego 7

22 779-50-40

01.07-11.08.2020

9.

Przedszkole nr 18 im. Kubusia Puchatka

ul. Komunardów 4

22 779-72-53

01.07-14.08.2020

10.

Przedszkole nr 20

ul. Majowa 230

22 779-71-68

01.07-12.08.2020

11.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. W. Reymonta

ul. Karczewska 14/16

22 779-24-14

27.07-14.08.2020

12.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. I. Sendlerowej

ul. Poniatowskiego 47/49

22 779-32-32

01.07-14.08.2020

13.

Szkoła Podstawowa nr 3 im. T. Morusa

ul. Kościuszki 28

22 788-64-61

27.07-31.08.2020

14.

Szkoła Podstawowa nr 6 im. M. E. Andriollego

ul. Ambasadorska 1

22 779-34-31

01.07-31.07.2020

15.

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Gen. J. Filipowicza

ul. Żeromskiego 235

22 779-25-22

10.08-31.08.2020

16.

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II

ul. Narutowicza 275

22 779-35-33

01.07-27.07.2020

17.

Szkoła Podstawowa nr 12 im. K. Makuszyńskiego

ul. Andriollego 76

22 779-38-44

01.07-14.08.2020


 

 

…………………………………..

         Pieczęć przedszkola

( do którego uczęszcza dziecko)

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA/ ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NA DYŻUR WAKACYJNY 2019/2020
W TERMINIE OD ………………….…. DO ………………………..

 

 

 1. Proszę o przyjęcie dziecka: …………………………………………………………………………………

                                                                                 (imię i nazwisko dziecka) - WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

 

urodzonego ……………………………  w ……………………………..…… PESEL……………….…………………

                                                  /data urodzenia/                        /miejsce urodzenia/

 

uczęszczającego do Przedszkola/ oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej* Nr ……………. w Otwocku na ………...godzin dziennie  tj. od godz. ……….. do godz. ……….. i …….. …posiłki dziennie.

                                                                                                                                   /ilość/

 

*niepotrzebne skreślić

 

 1. Oświadczamy, że jesteśmy rodzicami/ opiekunami, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad naszym dzieckiem/ wychowankiem w domu, a tym samym zapewnienia mu sprawowania opieki we własnym zakresie.

 

                                                                                                                                                      …………………………………………….………………………..

                                                                                                                                                                                   (podpis rodziców/ opiekunów)

 

Jesteśmy pracownikami:

- systemu ochrony zdrowia                c

-służb mundurowych                                                        c

- handlu                                                  c

-przedsiębiorstw produkcyjnych                                    c

-realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19                           c

- inne                                                                        c

 

 1. Oświadczamy, że dziecko które będzie korzystało z zajęć opiekuńczych jest obecnie zdrowe, a nikt z najbliższego otoczenia dziecka nie jest objęty kwarantanną/ nadzorem sanitarno – epidemiologicznym.

 

                                                                                                                                                      …………………………………………….………………………..

                                                                                                                                                                                   (podpis rodziców/ opiekunów)

 

 1. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na dokonywanie pomiaru temperatury dziecka przez pracowników placówki oświatowej przy użyciu termometru elektronicznego podczas każdorazowego przyjmowania dziecka na zajęcia opiekuńcze oraz w razie podejrzenia zachorowania także w trakcie prowadzenia tych zajęć.

 

Nadto oświadczamy, że w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia o wystąpienie objawów chorobowych u dziecka podczas prowadzonej kontroli pomiaru temperatury – mamy świadomość, że dziecko nie zostanie przyjęte na zajęcia do placówki i zobowiązujemy się do zapewnienia mu opieki we własnym zakresie.

 

                                                                                                                                                      …………………………………………….………………………..

                                                                                                                                                                                   (podpis rodziców/ opiekunów)

 

 

 1. Oświadczamy, że pozostajemy w zatrudnieniu, a charakter wykonywanej przez nas pracy uniemożliwia nam jej świadczenie w tzw. systemie pracy zdalnej.

 

                                                                                                                                                      …………………………………………….………………………..

                                                                                                                                                                                   (podpis rodziców/ opiekunów)

 

 1. Oświadczamy, że w okresie wnioskowania o zajęcia opiekuńcze podczas dyżuru wakacyjnego żaden z rodziców nie przebywa na urlopie wychowawczym, urlopie macierzyńskim, urlopie rodzicielskim, urlopie bezpłatnym lub innym urlopie, który mu umożliwia opiekę nad dzieckiem 

 

Ponadto wszystko oświadczamy, że w przypadku zmiany stanu faktycznego wszelkich danych, informacji i okoliczności zawartych w niniejszej karcie zgłoszenia zobowiązujemy się niezwłocznie powiadomić o zaistniałych zmianach placówkę wychowania przedszkolnego, nie później niż w ciągu 3 dni od zaistnienia tych zmian.

 

                                                                                                                                                      …………………………………………….………………………..

                                                                                                                                                                                   (podpis rodziców/ opiekunów)

 

 1. Informacje dotyczące uiszczenia opłaty za pobyt dziecka na dyżurze wakacyjnym

 

Zobowiązuję się/zobowiązujemy się do uiszczenia opłaty za:

 1. świadczenia udzielane przez placówkę w ostatnim dniu obecności dziecka w przedszkolu/ oddziale przedszkolnym,
 2. wyżywienie dziecka, według stawki obowiązującej w placówce , w wysokości zgodnej z zadeklarowanym przez rodziców czasem pobytu dziecka, w terminie do 26.06.2020 r.,  na rachunek wskazany przez dyrektora danej placówki.

 

UWAGA! Nie wniesienie opłaty za żywienie dziecka w ustalonym terminie traktowane będzie, jako rezygnacja z miejsca w dyżurującej placówce.

 

Otwock, dnia…………………….         …………………………………………..           …………………………………………...

                                                                      podpis matki/opiekuna prawnego                          podpis ojca/opiekuna prawnego

 

 1. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych.

Wyrażam/y zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie w  celach związanych z przyjęciem i pobytem naszego dziecka w placówce, danych osobowych naszych i dziecka, przez Dyrektora Przedszkola/ Szkoły Podstawowej zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

 

 

Otwock, dnia…………………….         …………………………………………….           ………………………………………….

                                                                         podpis matki/opiekuna prawnego                              podpis ojca/opiekuna prawnego

 

 

 

 Otwock, dnia ……………………………

………………………………………………………………

(imię i nazwisko rodzica)

 

………………………………………………………………

(adres)

 

………………………………………………………………

( telefon)

 

UPOWAŻNIENIE

 

Upoważniam do odbierania z przedszkola/ oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej mojego dziecka………………………………….…..…………………………., następujące osoby:

 

L.p.

Imię i nazwisko osoby upoważnionej

Seria i numer dowodu osobistego

Stopień pokrewieństwa

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

upoważnienie jest ważne od ………..…………………. do ……………………………

 

Oświadczam, że ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo, zdrowie i życie dziecka odebranego z przedszkola przez osobę upoważnioną.

 

 

Podpisy rodziców/prawnych opiekunów

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Link do pobrania karty zgłoszenia: https://otwock.pl/container/artykul/karta-zgloszenia-2020.docx

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Drodzy Rodzice,

Dyżur wakacyjny będzie trwać do 14.08.2020.
INFORMACJA

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną informacje o dyżurze
wakacyjnym otwockich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach
podstawowych zostaną Państwu podane do końca maja br.

 

 

 

UWAGA!!! WAŻNE!!!
W związku z przygotowaniami do otwarcia placówki, rodziców potrzebujących opieki przedszkolnej prosimy o wypełnienie wniosku. >ANKIETA<
Wypełnione wnioski należy dostarczyć do przedszkola w dniach 11-12.05.2020r. (poniedziałek, wtorek) w godzinach 8.00 - 15.00 lub przysłać skan wypełnionych dokumentów na adres p15@oswiata-otwock.pl lalala

                                   KOMUNIKAT DLA RODZICÓW

 

Szanowni Rodzice i Opiekunowie! 

 

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, a także mając na uwadze wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się, Mazowiecka Policja w trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży apeluje  o wzmożenie nadzoru nad pociechami. W tym trudnym dla wszystkich okresie, szczególnie istotne jest, aby respektować ustanowione zasady, a dzieci i młodzież uczulić na konieczność zaniechania kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami, unikanie miejsc publicznych oraz pozostanie w domach. Respektowanie zasad przez wszystkich pozwoli uniknąć ryzyka zarażenia Państwa i Waszych bliskich. 

Szanowni Rodzice i Opiekunowie

dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego

 

Uprzejmie zawiadamiamy, że w związku ze stanem epidemicznym w kraju,

ulega zmianie termin wydawania i przyjmowania kart zgłoszeń dziecka na dyżur wakacyjny do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

Termin określony pierwotnie w harmonogramie zapisów na okres                     23.03.2020 r. – 10.04.2020 r. jest nieaktualny i ulega zmianie.

 

Zapisy na dyżur  odbywać się będą od 15.05.2020 r. – 05.06.2020 r.

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa

                                                                                                                      Warszawa, dn. 12 marca 2020 r.

KPZ.576.9.2020.BF

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice i Opiekunowie, mając na uwadze decyzję Ministra Edukacji Narodowej o zawieszeniu zajęć w przedszkolach i szkołach w Polsce, związaną z zagrożeniem epidemiologicznym, uprzejmie proszę o objęcie szczególną troską Państwa dzieci. Wyjątkowo ważne jest zadbanie o zachowanie higieny osobistej oraz o ile jest to możliwe pozostawienie dzieci pod opieką w bezpiecznym miejscu ich zamieszkania. Apeluję, aby w tym czasie dzieci nie korzystały z miejsc użyteczności publicznej, w których występują duże skupiska ludzi np. centra handlowe, miejsca rozrywki, place zabaw. Pamiętajmy o tym, iż koronawirus stanowi największe zagrożenie dla osób o osłabionej odporności, osób starszych, zatem należy zadbać o ograniczenie kontaktów dzieci z osobami najbardziej narażonymi. Zwracamy również uwagę na konieczność monitorowania bieżących informacji dotyczących aktualnej sytuacji epidemiologicznej, pojawiających się na stronach internetowych: Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Kuratorium Oświaty w Warszawie. Proszę o korzystanie z wiarygodnych źródeł informacji. Jednocześnie zachęcam Państwa, wykorzystując środki komunikacji elektronicznej, do zainteresowania się i zaopiekowania osobami wymagającymi szczególnej troski - rodzicami, dziadkami, sąsiadami - w trudnym dla wszystkich czasie. Mam nadzieję, że podjęte przez Państwa działania, zrozumienie i współpraca, przyczynią się do ograniczenia istniejącego zagrożenia.

Z poważaniem Mazowiecki Kurator Oświaty /-/ Aurelia Michałowska

REKRUTACJA W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 DO PRZEDSZKOLI I KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

Szanowni Państwo,

w związku z decyzją dotyczącą zamknięcia szkół i przedszkoli w terminie od 16 do 25 marca 2020 roku uprzejmie informujemy, że terminy rekrutacji w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowychoraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock pozostają bez zmian, natomiast dokumenty rekrutacyjne należy składać w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock w godzinach 7:00-10:00.

Koronawirus


Szanowni Państwo,

W związku z decyzją Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego ogłoszoną po posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniach 12-13.03.2020roku (czwartek, piątek) w placówkach oświatowych zostają zawieszone zajęcia dydaktyczno – wychowawcze. 

 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach w tych dniach będą się odbywały zajęcia opiekuńcze w godz.  7:00 – 17:00.

 

Od poniedziałku 16 marca 2020 roku do środy 25 marca 2020 roku szkoły i przedszkola zostają zamknięte. Rodzicom dzieci do 8 roku życia przysługuje zasiłek opiekuńczy w liczbie 14 dni na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374). Wzór oświadczenia dostępny na stronie ZUS: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/komu-przysluguje-dodatkowy-zasilek-opiekunczy-na-czas-opieki-nad-dzieckiem-w-zwiazku-z-zamknieciem-z-powodu-covid-19-zlobka-klubu-dzieciecego-przedszkola-szkoly-/2537033

Apelujemy o odpowiedzialność i dopilnowanie, aby dzieci w tym czasie pozostały w domach i nie kontaktowały się z rówieśnikami i osobami starszymi. 

 

https://otwock.pl/koronawirus-posiedzenie-gminnego-zespolu-zarzadzania-kryzysowego,ne,mg,6,3097

 

W przypadku wystąpienia objawów, bądź kontaktu z osobą z grupy ryzyka prosimy o kontakt z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Otwocku:

tel. 22 779 48 33 w godz. 7:30-15:05

tel. 515 256 220 czynny w dni powszednie w godz. 15:05-20:00 w sobotę, niedziele i święta w godz. 10:00-15:00

Infolinia całodobowa: 800 190 590

 

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.