Przedszkole Nr 15 - Otwock

Przedszkole Nr 15, ul. Majowa 44, 05-402 Otwock

Koncepcja przedszkola.

Plik:

Koncepcja przedszkola

 

„Tak naprawdę to są tylko dwie rzeczy, w które można wyposażyć dzieci:
pierwszą są korzenie, drugą – skrzydła."

Hadding Carter

 

 

 

 

 

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA
PRZEDSZKOLA NR 15 W OTWOCKU
na lata 2013/ 2018

 

 

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola.

 

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego
 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)
 3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dz, U. z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17) w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
 4. Statut Przedszkola Nr 15 w Otwocku.

Opracowanie Koncepcji Pracy Przedszkola poprzedzone zostało diagnozą dotychczasowej działalności placówki i analizą oczekiwań, jakim powinno sprostać dobre przedszkole. Tworząc koncepcję pracy uwzględniono potrzeby środowiska lokalnego, możliwości kadrowe i bazowe przedszkola.

 

 

O NASZEJ PLACÓWCE
Przedszkole Nr 15 w Otwocku  jest placówką publiczną. Zlokalizowane jest w parterowym budynku przy ulicy Majowej 44, w których mieści się 5 oddziałów o łącznej liczbie 125 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Przedszkole posiada ogrodzony ogród przedszkolny z wydzieloną częścią dla dzieci młodszych i starszych. Teren wokół budynku przedszkolnego jest zagospodarowany: posiada część ogrodową ( rabaty, klomby, uprawy, alejki spacerowe)
i część spacerowo- rekreacyjną. Wewnątrz budynku jest 5 dużych sal zajęć z przyległymi łazienkami i szatniami, gabinet logopedyczny, kuchnia z zapleczem kuchennym.

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach do 7:00 do 17:00

 

ROLA NAUCZYCIELA - WYCHOWAWCY

Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, a ci każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie i dbają o jego wielostronny rozwój.

Pedagodzy w naszym przedszkolu współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą. Pogodna atmosfera w przedszkolu i życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci.

Nauczycielki znają potrzeby i zainteresowania dzieci oraz posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć. Konstruują ciekawe i bogate oferty zabaw i zadań, są dobrze przygotowane merytorycznie, metodycznie. Poszukują innowacyjnych rozwiązań, mają wysokie kwalifikacje, pracują z pasją ciągle doskonaląc swoje umiejętności.

Nauczycielki ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględniają ich potrzeby i oczekiwania. Angażują rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Rodzice są naszymi sojusznikami, a działania nasze są skoordynowane..

Poszczególne zespoły zadaniowe monitorują procesy zachodzące w przedszkolu i udoskonalają je z wykorzystaniem nowoczesnej wiedzy i własnych doświadczeń. Dyrektor i nauczyciele dbają o sprawność systemu i właściwe wykorzystanie zasobów. Ponadto nauczyciele współpracują ze sobą na co dzień i, prowadzą zajęcia koleżeńskie, dzielą się wiedzą i doświadczeniem. Opiekunowie stażu i nauczyciele stażyści podejmują działania zaplanowane w podpisanych kontraktach.

Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą. Tworzą przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne

 

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

W naszym przedszkolu praca wychowawczo- dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona będzie w oparciu Programu edukacji przedszkolnej wspomagającego rozwój aktywności dzieci "Nasze Przedszkole" autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej oraz Wiesławy
Żaby - Żabińskiej wydawnictwa MAC oraz  „Od przedszkolaka do pierwszaka” autorstwa Iwony Broda wydawnictwa WSiP. Programy te są zgodny z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego.

Programy edukacji przedszkolnej uzupełniane będą przez wybrane treści programu "Dziecięca matematyka" prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej oraz programy własne: program adaptacyjny, program edukacji plastycznej i program wychowawczy.

Nasz program pracy realizujemy we współpracy z rodzicami, instytucjami, stowarzyszeniami i osobami z lokalnego środowiska. Dzięki szeroko rozumianej współpracy dziecko pozna otoczenie, środowisko i swoją ojczyznę.

Kadra pedagogiczna doskonali swoje kwalifikacje zawodowe, nauczyciele uczestniczą w warsztatach, kursach, szkoleniach. W pracy z dzieckiem uwzględniają jego indywidualne potrzeby i możliwości, spełniają oczekiwania rodziców.

Aby zrealizować obowiązujące treści programowe, wykorzystywane będą metody aktywne, problemowe, twórcze oraz tradycyjne. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawową formę jego aktywności, tj. zabawę.

 

Cele naszego przedszkola:

 • zapewnianie funkcji opiekuńczych, wychowawczych i kształcących, a także możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci,
 • dbanie o wysoki poziom pracy wychowawczo-kształcącej, a także atrakcyjną ofertę edukacyjną,
 • wyzwalanie radości z poznawania i uczenia się, stymulowanie całościowego, harmonijnego rozwoju dziecka, zgodnie z jego indywidualnym tempem
 • wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
 • kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
 • rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi
 • troska o zdrowie dzieci, ich rozwój fizyczny oraz sprawność fizyczną
 • budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
 • wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i umożliwianie rozwijania umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
 • kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej: do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej;
 • ścisła współpraca z rodzicami, jako współpartnerami w procesie edukacji i wychowania dzieci,
 • współpraca z lokalnymi placówkami oświatowymi, organizacjami i instytucjami działającymi na terenie miasta,

 

Niezbędnym warunkiem realizacji wyżej wymienionych celów jest stworzenie w społeczności przedszkolnej atmosfery wzajemnego szacunku.

 

WIZJA  NASZEGO  PRZEDSZKOLA

 1. Przedszkole jest placówką przyjazną, innowacyjną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole, nastawiona na osiąganie sukcesu.
 2. Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska.
 3. Atmosfera sprzyja akceptacji każdego dziecka, przeciwdziała izolacji społecznej
  i nietolerancji wobec wszelkich „inności".
 4. Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.
 5. Program Przedszkola ukierunkowany jest na dziecko, jego potrzeby, umożliwia mu rozwój osobowości.
 6. Zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczna.
 7. Przedszkole stwarza dzieciom możliwość samorealizacji, pracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania, uczestniczenia w ciekawych zajęciach, poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych: dobra, prawdy i piękna.
 8. Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie.
 9. Przedszkole promuje swoje osiągnięcia w środowisku lokalnym.
 10. Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wszechstronny wysoką jakość pracy przedszkola.

 

MISJA

Pragniemy, w każdym dziecku rozbudzać ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość. Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań.

Nasze Przedszkole

1.Zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne.

2.Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.

3.Tworzy warunki do nabywania przez dziecko umiejętności zgodnie z jego możliwościami

rozwojowymi.

4.Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi.

6.Analizuje i ocenia efekty swojej pracy, a uzyskane wyniki wykorzystuje do ciągłego doskonalenia się.

 

 

MODEL ABSOLWENTA

 

Nasz absolwent:

 

 • jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych,
 • wykazuje motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego, rozwija swoje talenty,
 • dostrzegający potrzeby innych,
 • ma pozytywny obraz własnego „ja",
 • jest aktywny, samodzielny,
 • umie wyrażać i kontrolować swoje emocje, umie radzić sobie w sytuacjach trudnych,
 • stosuje zasady bezpieczeństwa, higieny, dbałości o własne zdrowie i sprawność fizyczną,
 • zna zasady kultury oraz normy współżycia społecznego,
 • odróżnia dobro od zła, jest tolerancyjny, chętnie współpracuje z innymi ludźmi, respektuje ich prawa,
 • ma poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem.

 

ZASADY PRACY

Zasady pracy w przedszkolu zapewniają podmiotowe traktowanie dziecka, są nimi:

 • zasada indywidualizacji,
 • zasada integracji,
 • zasada wolności i swobody działania,
 • zasada zaspakajania potrzeb dziecka,
 • zasada aktywności.

 

 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Cele:

· dążenie do jednolitości oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego,

· wszechstronny rozwój dziecka,

· nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami,

· przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu,

· przekazanie informacji o stanie gotowości szkolnej dziecka,

· przekazywanie porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,

· wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych,

· włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola,

· zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola,

 

 

FORMY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI:
· zebrania ogólne z rodzicami oraz Radą Rodziców,
· zebrania grupowe,
· zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci,
· konsultacje indywidualne,
· prowadzenie kącika dla rodziców (informacje, eksponowanie prac),
· organizacja zajęć otwartych dla rodziców,
· organizacja uroczystości, koncertów, inscenizacji, konkursów,
· włączenie rodziców do organizacji imprez kalendarzowych, przedszkolnych, konkursy, wycieczki,

· angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i poszczególnych grup.

 

 

WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI

Cele:

rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci,

satysfakcja z wykonanej pracy w postaci podziękowań, wyróżnień ,nagród,

kształtowanie postaw społecznie pożądanych,

urozmaicenie pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej,

Współpraca z:

 • Urzędem Miasta ( akcje, konkursy, sprawy organizacyjne),
 • Komendą Powiatową Policji- bezpieczeństwo,
 • Strażą Pożarną- bezpieczeństwo,
 • Miejskim Domem Kultury,
 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
 • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

 

Kryteria sukcesu

 • wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci,
 • wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola,
 • wzrost skuteczności pracy nauczycieli,
 • upowszechnienie i akceptacja praw dziecka,
 • zwiększenie integracji rodziny z przedszkolem,
 • realizacja autorskich programów edukacyjnych,
 • zacieśnienie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole,

 

Koncepcję zmodyfikowała  Rada Pedagogiczna Przedszkola nr 15 w Otwocku na posiedzeniu w dniu 14 września 2016 r.

 

 

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.