przedszkole

Przedszkole Miejskie Nr 15
ul. Majowa 44
05-402 Otwock
tel. 22 779 40 78 fax:  22 779-40-78
email: p15@oswiata-otwock.pl

 

Aktualności

Nowa strona
28 lutego 2023

Witamy na naszej nowej stronie. Zapraszamy do zapoznania się z jej treścią.

Linki

Aktualności

28 lutego 2023

Nowa strona

Witamy na naszej nowej stronie. Zapraszamy do zapoznania się z jej treścią.

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2024/2025
 
 

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych,  dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock na rok szkolny 2024/2025 rozpocznie się dnia 26 lutego 2024 roku od godz. 9:00 i przebiegać będzie zgodnie z poniższą informacją.

 Rekrutacja będzie prowadzona elektronicznie pod adresem strony: https://rekrutacje-otwock.pzo.edu.pl/ a także w formie papierowej w placówce pierwszego wyboru.

 

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.

 

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2018 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne  w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Dziecko sześcioletnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

 

Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

 

Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2019 roku), dzieci czteroletnie (urodzone w 2020 roku) oraz dzieci trzyletnie (urodzone w 2021 roku) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych wskazanych we wniosku, Prezydent Miasta Otwocka, wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, które przyjmie dziecko.

 

Dzieci urodzone w 2022 roku nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat. Decyzję podejmuje dyrektor przedszkola lub szkoły.

 

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r., poz. 900 z późn. zm.).

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest z wykorzystaniem systemu informatycznego w terminach określonych w Zarządzeniu Nr 14/2024 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów w roku szkolnym 2023/2024 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Otwock.   Zarządzenia (nr 14/2024)

 

Harmonogram rekrutacji:

 • Od 19 do 23 lutego do godz. 12 – składanie przez rodziców/prawnych opiekunów deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na kolejny rok szkolny w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, do którego uczęszcza dziecko.
 • Od 26 lutego od godz. 9 do 8 marca do godz. 15– składanie wniosków przez rodziców/prawnych opiekunów o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • Od 11 do 22 marca do godz. 8 – weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną.
 • 25 marca godz. 12– podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych.
 • Od 25 do 29 marca do godz. 15– obowiązek potwierdzenia przez rodziców/prawnych opiekunów wyboru konkretnego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, w postaci pisemnego lub elektronicznego oświadczenia.
 • 3 kwietnia godz. 12– podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

 

 1. Włączenie się w rekrutację musi nastąpić pomiędzy datą rozpoczęcia etapu składania wniosków o przyjęcie, a datą zakończenia tego etapu, jednak:
 • data i godzina wprowadzenia danych dziecka do systemu informatycznego;
 • data i godzina wydrukowania wniosku;
 • data i godzina złożenia wniosku w przedszkolu/ szkole;
 • data i godzina zatwierdzenia wniosku

nie mają wpływu na kolejność przyjęć dzieci.

 

 1. Informacje ogólne:
 • W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział zamieszkałe w Otwocku:

– dzieci 3, 4, 5, 6 – letnie (urodzone w latach 2021-2018);

oraz

– dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.

 • Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/ szkoły podstawowej.
 • Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w Zarządzeniu Nr 14/2024 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 stycznia 2024 roku.
 • Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.

 

 1. Kontynuacja wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w bieżącym roku szkolnym (2023/2024).

W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego tj. 19-23.02.2024 r. rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2024/2025 w przedszkolu/szkole podstawowej, do której uczęszcza dziecko.

Załącznik: deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego.

 

 1. Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego
 • Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.

Załącznik wniosek

 • We wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują wybrane przedszkola/szkoły według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej (max. 3 placówki). Przedszkole/szkoła wskazana na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie nazywana jest przedszkolem/szkołą pierwszego wyboru.
 • Rodzice/prawni opiekunowie, którzy korzystają z komputera i Internetu:

–  wypełniają w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka,

– drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają go w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru,

 • Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie mają możliwości skorzystania z komputera i Internetu:

–   pobierają druk wniosku w dowolnym przedszkolu/szkole,

–   wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru,

– informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor przedszkola/szkoły lub upoważniony przez niego pracownik.

 • Podpisy obojga rodziców/prawnych opiekunów dziecka są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.
 • Za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku z informacjami w systemie informatycznym oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia wniosku odpowiedzialny jest dyrektor przedszkola/szkoły pierwszego wyboru lub upoważniony pracownik przedszkola/szkoły.
 • Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty (składane w oryginalenotarialnie poświadczonej kopii albo kopii w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata)/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.

Załącznik oświadczenie o samotnym wychowywaniu

Załącznik oświadczenie o wielodzietności

Załącznik oświadczenie o zamieszkaniu dziecka w odległości do 3 km

 • Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna w każdym przedszkolu/szkole wskazanej we wniosku.
 • Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

– żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),

– zwrócić się do Prezydenta Miasta Otwocka, o potwierdzenie okoliczności zawartych  w oświadczeniach.

W tym celu Prezydent Miasta Otwocka:

– korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,

– może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji,

– może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka.

O wynikach weryfikacji oświadczeń Prezydent informuje przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

 • W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek nie uwzględnia kryterium, którego spełnienie nie zostało potwierdzone.
 • Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja ustala kolejność przyjęć:
 • w przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, tzw. kryteria ustawowe, tj.:
 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Na potrzeby rekrutacji elektronicznej, każdemu z tych kryteriów nadano jednolitą wartość po 170 punktów.

 • W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole/szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone w uchwale nr XLVII/364/2017 Rady Miasta Otwocka z dnia 11 kwietnia 2017 roku.

Załącznik Uchwała

 • W przypadku, gdy ilość wolnych miejsc jest mniejsza od liczby kandydatów, którzy uzyskali równorzędną liczbę punktów, kolejność kwalifikacji odbywa się według zasad określonych  w wewnętrznych regulaminach rekrutacji placówek oświatowych.
 • Wynik postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają potwierdzenie woli zapisu przez system informatyczny lub pisemnie w przedszkolu/ szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Załącznik potwierdzenie woli zapisu

 • Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola/szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu i podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola/szkoły.
 • Rodzice/ prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą:

–  wystąpić do komisji rekrutacyjnej  z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola/szkoły w terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych. (Komisja rekrutacyjna w terminie 3 dni od dnia wystąpienia rodzica sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.),

– wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia kandydata w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. (Dyrektor przedszkola/szkoły rozpatruje odwołanie rodzica kandydata od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania.). Na rozstrzygnięcie dyrektora danego publicznego przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Kontakt

Przedszkole Miejskie Nr 15

ul. Majowa 44
05-402 Otwock

tel. 22 779 40 78
fax:  22 779-40-78

email: p15@oswiata-otwock.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.