Przedszkole Nr 15 - Otwock

Przedszkole Nr 15, ul. Majowa 44, 05-402 Otwock

Aktualności.

 
 
 
do Zarządzenia Nr ………...
Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia …………………….….
 
 
Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2021/2022 do  publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock.
Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia do dnia
Kontynuacja edukacji przedszkolnej
Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na kolejny rok szkolny w przedszkolu, oddziale przedszkolnym, do którego uczęszcza dziecko. 15.02.2021 r. 25.02.2021 r.
Postępowanie rekrutacyjne
Złożenie wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami 
i oświadczeniami. 01.03.2021 r. 12.03.2021 r.
Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną. 15.03.2021 r. 26.03.2021 r.
Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 29.03.2021 r. g. 10.00
Obowiązek potwierdzenia przez rodziców wyboru konkretnego przedszkola, oddziału przedszkolnego w postaci pisemnej deklaracji. 29.03.2021 r. 02.04.2021 r.
Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych. 12.04.2021 r. g. 10.00
Procedura odwoławcza
W terminie 7 dni od dnia opublikowania listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
 
W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
 
od 13.04.2021 r.
 
 
 
 
 
 
 
Terminy przeprowadzenia postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2021/2022 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock.
Rodzaj czynności w postępowaniu uzupełniającym od dnia do dnia
Złożenie wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami 
i oświadczeniami. 01.06.2021 r. 11.06.2021 r.
Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną. 14.06.2021 r. 18.06.2021 r.
Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 21.06.2021 r. g. 10:00
Obowiązek potwierdzenia przez rodziców wyboru konkretnego przedszkola, oddziału przedszkolnego w postaci pisemnej deklaracji. 21.06.2021 r. 25. 06.2021 r.
Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych 
i nieprzyjętych. 28.06.2021 r. g. 10:00
Procedura odwoławcza. od 29.06.2021 r.
 

 

 

 

 

Informacja dla rodziców

W porozumieniu z PPSSE w Otwocku zostaje zamknięty oddział I. Kwarantanną zostaje objęty personel oraz dzieci z grupy I wraz z rodzinami w dniach 18-24.10.2020r.

 

 

 

 

 Uwaga Rodzice!!!

Ze względu na zgłoszenie i stwierdzenie przez panią higienistkę przypadków wystąpienia  wszawicy w naszym przedszkolu , prosimy o systematyczne sprawdzanie czystości skóry głowy i włosów u dzieci. W przypadku podejrzenia zakażenia wszawicą, należy o tym powiadomić nauczyciela oraz podjąć wszystkie czynności prowadzące do likwidacji choroby.

 

PROCEDURA ORGANIZACJI OPIEKI W PRZEDSZKOLU W CZASIE PANDEMII COVID-19

opracowana na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – IV aktualizacja wydanych na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337)

 

ORGANIZACJA OPIEKI W PRZEDSZKOLU

 od 01 września 2020

 1. W grupie może przebywać do 25 dzieci. (1 dziecko na 1,5 m 2)
 2. W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie czyścić lub dezynfekować.
 3. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do przedszkola i z przedszkola niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.
 4. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 5. Zapewnić taką organizację pracy, która w miarę możliwości organizacyjnych uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci.
 6. Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
 7. W pomieszczeniu znajduje się termometr bezdotykowy.
 8. Korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu możliwe jest wyłącznie na terenie przedszkola pod opieką nauczyciela przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości.
 9. Sprzęt na placu zabaw czyszczony jest każdego dnia z użyciem detergentu
  lub dezynfekowany.
 10. Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren przedszkola.
 11. Nauczyciele zobowiązani są do zapewnienia szybkiego sposobu komunikacji
  z rodzicami/osobami upoważnionymi.
 12. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w  pomieszczeniu i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.

 

 

PRZYPROWADZANIE I ODBIÓR DZIECKA :

 1. Przedszkole czynne jest w godz. 7.00-17.00 .Dzieci można przyprowadzać w godzinach od 7.00 do 8.30. Po godzinie 8.30 w danym dniu dziecko nie będzie przyjmowane do przedszkola.
 2. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają obowiązek zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu
  jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
 3. Rodzice nie mogą wchodzić z dziećmi do szatni znajdującej się przy salach przedszkolnych, oprócz rodziców dzieci nowo przyjętych w okresie adaptacyjnym od 01-30 września 2020 r.
 4. Rodzice/opiekunowie mają obowiązek  zakrywania ust i nosa na terenie placówki.
 5. Dziecko do grupy wprowadzane jest przez personel.
 6. Dziecko przyprowadza 1 rodzic/ osoba upoważniona.
 7. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 8. Rodzice dzieci ze zdiagnozowanymi alergiami mają obowiązek dostarczenia zaświadczenia od lekarza.
 9. Rodzic/opiekun wyraża pisemną zgodę na pomiar temperatury (max. dopuszczalna temperatura przyjęcia dziecka to 37 o C.
 10.  Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami dziecka. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem techniki komunikacji  na odległość.
 11. Dzieci przyprowadzane są do przedszkola i odbierane przez osoby zdrowe.
 12. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
 13. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w wydzielonym pomieszczeniu i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów. Powiadomieni przez nauczyciela zobowiązani są do pilnego odebrania dziecka
  z przedszkola.

               HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI

 1. W wejściu do przedszkola tworzy się stanowisko do dezynfekcji rąk wraz
  z informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do przedszkola.
 2. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do podmiotu, przed jedzeniem i po powrocie z placu zabaw, po skorzystaniu z toalety.
 3. Woźna oddziałowa lub inny pracownik wyznaczony przez dyrektora odpowiedzialny jest za codzienne prace porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, toalet i sali oddziału.  Odpowiada on także za dezynfekcję powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów, stolików, poręczy krzeseł, włączników w salach.
 4. Pomoc nauczyciela lub inny pracownik wyznaczony przez dyrektora odpowiedzialny za dezynfekcję zabawek i innych przedmiotów używanych przez dzieci.
 5. Monitoringu codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem, dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników dokonuje osoba wyznaczona przez dyrektora przedszkola (karta monitoringu).
 6. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów,
  tak, aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 7. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.

                                      GASTRONOMIA - WYDAWANIE POSIŁKÓW

 1. Korzystanie z  wody  z dzbanków filtrujących, dystrybutorów, butelek.
 2. Przy organizacji żywienia (stołówka, kuchnia) w przedszkolu, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, personel kuchenny zobowiązany jest do:
 • stosowania środków ochrony osobistej,
 • utrzymania wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego,
 • mycia w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60 o C
  lub  wyparzania wielorazowych naczyń i sztućców.
 1. Posiłki wydawane są do sali przedszkolnej. Posiłki do sali dostarcza woźna oddziałowa lub inny pracownik wyznaczony przez dyrektora. Po zakończonym posiłku woźna oddziałowa lub inny pracownik wyznaczony przez dyrektora odnosi naczynia w wyznaczone miejsce.
 2. Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz z personelem opiekującym się dziećmi.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA

 1. Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 2. Wyznacza się i przygotowuje (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie lub salę logopedyczną, w którym będzie można odizolować osobę
  w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.
 3. Przy podejrzeniu wystąpienia zakażenia u dziecka należy powiadomić dyrektora przedszkola.
 4. Dyrektor wyznacza odpowiednią osobę do przejęcia opieki nad dzieckiem w wydzielonym pomieszczeniu. Nauczyciel informuje rodziców bądź opiekunów.
 5. Dziecko pod opieką wyznaczonej osoby pozostaje w pomieszczeniu do czasu przyjazdu rodziców.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM
LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19:

 1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów u pracowników nie powinni oni  przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. O fakcie powiadomić też niezwłocznie dyrektora przedszkola.
 2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem i podwyższoną temperaturę 37,2 o C
   niezwłocznie odsuwa się go od pracy i wstrzymuje przyjmowanie kolejnych dzieci.
 3. Dyrektor powiadamia  o tym fakcie  właściwą  powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w przedszkolu procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). W razie zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 5. Za przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych  numerów telefonów,  w tym do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych odpowiada wyznaczony pracownik przez dyrektora.
 6. Ustalenia listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach przedszkola, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie dokonuje wyznaczony pracownik przez dyrektora.
 7. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się  do właściwej powiatowej stacji sanitarno- epidemiologicznej, aby odbyć konsultacje lub uzyskać poradę.
 8. Wdraża się zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 

 

 Załącznik nr 1                                                                                         Otwock, dnia 01.09.2020 r.

Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych

 

Imię i nazwisko dziecka………………………………………………

 

Wyrażam zgodę na wykonywanie pomiaru temperatury mojego dziecka podczas przyprowadzenia dziecka do przedszkola.

 

..…………………………………….

  (Podpis rodzica/prawnego opiekuna)

 

Moje dziecko nie miało kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby (kaszel, katar, alergia, podwyższona temperatura).

 

…….……………………………….

(Podpis rodzica/prawnego opiekuna)

 

Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących w placówce procedur związanych z reżimem sanitarnym oraz natychmiastowego odebrania dziecka z placówki w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w placówce.

 

…………………………………….

(Podpis rodzica/prawnego opiekuna)

 

Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora przedszkola o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu.

 

.….…………………………………

  (Podpis rodzica/prawnego opiekuna)

 

 

Aktualny numer telefonu do szybkiego kontaktu

……………………………………………………

……………………………………………………

 

 

 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

 

 

 

 

Organizacja dyżurów wakacyjnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Otwock
lipiec – sierpień 2020 r.

 

Przedszkole / oddział przedszkolny jako tzw. placówka nieferyjna funkcjonuje przez cały rok,
z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący zgodnie z § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r., w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół
i publicznych przedszkoli.

 

 1. Funkcjonowanie placówek będzie dostosowane do aktualnych przepisów dotyczących zagrożenia epidemicznego tj. w godz.8:00 – 16:00 wg. procedury bezpieczeństwa epidemiologicznego zatwierdzonej przez SANEPID w Otwocku dla otwockich placówek oświatowych.
 2. Z dyżurów mogą skorzystać wyłącznie dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock. W celu zapewnienia dzieciom i nauczycielom bezpieczeństwa, przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych nie będą prowadziły opieki dla dzieci z innych placówek bowiem przemieszczanie się dzieci między placówkami zwiększyłoby niebezpieczeństwo zarażenia wirusem.
 3. We wszystkich przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych obowiązują te same zasady i terminy zapisów.
 4. Pierwszeństwo w przyjęciu na dyżur wakacyjny mają dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem/ wychowankiem w domu, a tym samym zapewnienia sprawowania opieki we własnym zakresie i należą do grup priorytetowych (pracownicy systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, handlu, przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid -19). W następnej kolejności przyjmowane są pozostałe dzieci zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 5. Termin składania „kart zgłoszenia dziecka do przedszkola/ oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej na dyżur wakacyjny” w placówkach trwa od 15 czerwca 2020 roku do 19 czerwca 2020 roku.
 6. Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola/ oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej rodzice pobierają w macierzystej placówce – karta powinna być ostemplowana.
 7. Wypełnioną „kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola/ oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej na dyżur wakacyjny” rodzice składają w terminie określonym w harmonogramie zapisu dzieci na dyżur wakacyjny w lipcu i sierpniu 2020 roku.
 8. Lista dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny w danym przedszkolu zostanie wywieszona 23 czerwca 2020 roku o godzinie 14:00 na tablicy ogłoszeń danej placówki oraz jej stronie internetowej.
 9. Rodzice dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny są zobowiązani uiścić opłatę za żywienie dziecka według stawki obowiązującej w przedszkolu/ oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej w wysokości zgodnej z zadeklarowanym czasem pobytu dziecka w przedszkolu/ oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej.
 10. Opłatę za wyżywienie w czasie dyżuru wakacyjnego należy wnieść w terminie od 23 czerwca 2020 roku do 26 czerwca 2020 roku, na rachunek wskazany przez dyrektora placówki. W treści przelewu należy wpisać  „opłata za żywienie na dyżurze wakacyjnym w przedszkolu/ oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej nr ……- imię i nazwisko dziecka”.
 11.  Niewniesienie opłaty za żywienie dziecka w ustalonym terminie będzie traktowane, jako rezygnacja z miejsca w przedszkolu/ oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej.
 12. Opłatę za świadczenia udzielane przez placówki poza czas przeznaczony na zapewnienie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki rodzic jest zobowiązany uiścić w ostatnim dniu obecności dziecka w placówce.

 

 

Dyżury wakacyjne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock w roku szkolnym 2019/2020.

 

Poniżej publikujemy wykaz terminów dyżurów przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock w lipcu i sierpniu 2020 roku (tj. rok szkolny 2019/2020).

Terminy pracy i przerwy w oddziałach poszczególnych placówek zostały uzgodnione przez dyrektorów placówek z Radami Rodziców.

Funkcjonowanie placówek będzie dostosowane do aktualnych przepisów i wytycznych  dotyczących zagrożenia epidemicznego.

W celu zapewnienia dzieciom i nauczycielom bezpieczeństwa, przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych nie będą prowadziły opieki dla dzieci z innych placówek bowiem przemieszczanie się dzieci między placówkami zwiększyłoby niebezpieczeństwo zarażenia wirusem COVID-19.

 

Zarządzenie Nr 163/2020  Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 08.06.2020 r.

https://bip.otwock.pl/?bip=2&cid=1322&id=20005

 

Poniżej publikujemy wykaz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dyżurujących w okresie
lipiec – sierpień 2020 rok.

 

Lp.

Placówka

Adres

Nr telefonu

Termin dyżuru

1.

Przedszkole nr 3

ul. Jodłowa 14

22 779-29-84

01.07-11.08.2020

2.

Przedszkole nr 4

ul. Dwernickiego 1

22 779-32-73

01.07-11.08.2020

3.

Przedszkole nr 6

ul. Kubusia Puchatka 28

22 779-41-23

01.07-11.08.2020

4.

Przedszkole nr 10 „Leśne Skrzaty”

ul. Kochanowskiego 6

22 779-37-12

01.07-11.08.2020

5.

Przedszkole nr 12

ul. Batorego 34

22 779-51-01

01.07-11.08.2020

6.

Przedszkole nr 15

ul. Majowa 44

22 779-40-78

01.07-14.08.2020

7.

Przedszkole nr 16 „Grymuś”

ul. Karczewska 27A

22 779-54-11

01.07-14.08.2020

8.

Przedszkole nr 17

ul. Czaplickiego 7

22 779-50-40

01.07-11.08.2020

9.

Przedszkole nr 18 im. Kubusia Puchatka

ul. Komunardów 4

22 779-72-53

01.07-14.08.2020

10.

Przedszkole nr 20

ul. Majowa 230

22 779-71-68

01.07-12.08.2020

11.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. W. Reymonta

ul. Karczewska 14/16

22 779-24-14

27.07-14.08.2020

12.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. I. Sendlerowej

ul. Poniatowskiego 47/49

22 779-32-32

01.07-14.08.2020

13.

Szkoła Podstawowa nr 3 im. T. Morusa

ul. Kościuszki 28

22 788-64-61

27.07-31.08.2020

14.

Szkoła Podstawowa nr 6 im. M. E. Andriollego

ul. Ambasadorska 1

22 779-34-31

01.07-31.07.2020

15.

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Gen. J. Filipowicza

ul. Żeromskiego 235

22 779-25-22

10.08-31.08.2020

16.

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II

ul. Narutowicza 275

22 779-35-33

01.07-27.07.2020

17.

Szkoła Podstawowa nr 12 im. K. Makuszyńskiego

ul. Andriollego 76

22 779-38-44

01.07-14.08.2020


 

 

…………………………………..

         Pieczęć przedszkola

( do którego uczęszcza dziecko)

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA/ ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NA DYŻUR WAKACYJNY 2019/2020
W TERMINIE OD ………………….…. DO ………………………..

 

 

 1. Proszę o przyjęcie dziecka: …………………………………………………………………………………

                                                                                 (imię i nazwisko dziecka) - WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

 

urodzonego ……………………………  w ……………………………..…… PESEL……………….…………………

                                                  /data urodzenia/                        /miejsce urodzenia/

 

uczęszczającego do Przedszkola/ oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej* Nr ……………. w Otwocku na ………...godzin dziennie  tj. od godz. ……….. do godz. ……….. i …….. …posiłki dziennie.

                                                                                                                                   /ilość/

 

*niepotrzebne skreślić

 

 1. Oświadczamy, że jesteśmy rodzicami/ opiekunami, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad naszym dzieckiem/ wychowankiem w domu, a tym samym zapewnienia mu sprawowania opieki we własnym zakresie.

 

                                                                                                                                                      …………………………………………….………………………..

                                                                                                                                                                                   (podpis rodziców/ opiekunów)

 

Jesteśmy pracownikami:

- systemu ochrony zdrowia                c

-służb mundurowych                                                        c

- handlu                                                  c

-przedsiębiorstw produkcyjnych                                    c

-realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19                           c

- inne                                                                        c

 

 1. Oświadczamy, że dziecko które będzie korzystało z zajęć opiekuńczych jest obecnie zdrowe, a nikt z najbliższego otoczenia dziecka nie jest objęty kwarantanną/ nadzorem sanitarno – epidemiologicznym.

 

                                                                                                                                                      …………………………………………….………………………..

                                                                                                                                                                                   (podpis rodziców/ opiekunów)

 

 1. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na dokonywanie pomiaru temperatury dziecka przez pracowników placówki oświatowej przy użyciu termometru elektronicznego podczas każdorazowego przyjmowania dziecka na zajęcia opiekuńcze oraz w razie podejrzenia zachorowania także w trakcie prowadzenia tych zajęć.

 

Nadto oświadczamy, że w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia o wystąpienie objawów chorobowych u dziecka podczas prowadzonej kontroli pomiaru temperatury – mamy świadomość, że dziecko nie zostanie przyjęte na zajęcia do placówki i zobowiązujemy się do zapewnienia mu opieki we własnym zakresie.

 

                                                                                                                                                      …………………………………………….………………………..

                                                                                                                                                                                   (podpis rodziców/ opiekunów)

 

 

 1. Oświadczamy, że pozostajemy w zatrudnieniu, a charakter wykonywanej przez nas pracy uniemożliwia nam jej świadczenie w tzw. systemie pracy zdalnej.

 

                                                                                                                                                      …………………………………………….………………………..

                                                                                                                                                                                   (podpis rodziców/ opiekunów)

 

 1. Oświadczamy, że w okresie wnioskowania o zajęcia opiekuńcze podczas dyżuru wakacyjnego żaden z rodziców nie przebywa na urlopie wychowawczym, urlopie macierzyńskim, urlopie rodzicielskim, urlopie bezpłatnym lub innym urlopie, który mu umożliwia opiekę nad dzieckiem 

 

Ponadto wszystko oświadczamy, że w przypadku zmiany stanu faktycznego wszelkich danych, informacji i okoliczności zawartych w niniejszej karcie zgłoszenia zobowiązujemy się niezwłocznie powiadomić o zaistniałych zmianach placówkę wychowania przedszkolnego, nie później niż w ciągu 3 dni od zaistnienia tych zmian.

 

                                                                                                                                                      …………………………………………….………………………..

                                                                                                                                                                                   (podpis rodziców/ opiekunów)

 

 1. Informacje dotyczące uiszczenia opłaty za pobyt dziecka na dyżurze wakacyjnym

 

Zobowiązuję się/zobowiązujemy się do uiszczenia opłaty za:

 1. świadczenia udzielane przez placówkę w ostatnim dniu obecności dziecka w przedszkolu/ oddziale przedszkolnym,
 2. wyżywienie dziecka, według stawki obowiązującej w placówce , w wysokości zgodnej z zadeklarowanym przez rodziców czasem pobytu dziecka, w terminie do 26.06.2020 r.,  na rachunek wskazany przez dyrektora danej placówki.

 

UWAGA! Nie wniesienie opłaty za żywienie dziecka w ustalonym terminie traktowane będzie, jako rezygnacja z miejsca w dyżurującej placówce.

 

Otwock, dnia…………………….         …………………………………………..           …………………………………………...

                                                                      podpis matki/opiekuna prawnego                          podpis ojca/opiekuna prawnego

 

 1. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych.

Wyrażam/y zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie w  celach związanych z przyjęciem i pobytem naszego dziecka w placówce, danych osobowych naszych i dziecka, przez Dyrektora Przedszkola/ Szkoły Podstawowej zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

 

 

Otwock, dnia…………………….         …………………………………………….           ………………………………………….

                                                                         podpis matki/opiekuna prawnego                              podpis ojca/opiekuna prawnego

 

 

 

 Otwock, dnia ……………………………

………………………………………………………………

(imię i nazwisko rodzica)

 

………………………………………………………………

(adres)

 

………………………………………………………………

( telefon)

 

UPOWAŻNIENIE

 

Upoważniam do odbierania z przedszkola/ oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej mojego dziecka………………………………….…..…………………………., następujące osoby:

 

L.p.

Imię i nazwisko osoby upoważnionej

Seria i numer dowodu osobistego

Stopień pokrewieństwa

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

upoważnienie jest ważne od ………..…………………. do ……………………………

 

Oświadczam, że ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo, zdrowie i życie dziecka odebranego z przedszkola przez osobę upoważnioną.

 

 

Podpisy rodziców/prawnych opiekunów

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Link do pobrania karty zgłoszenia: https://otwock.pl/container/artykul/karta-zgloszenia-2020.docx

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Drodzy Rodzice,

Dyżur wakacyjny będzie trwać do 14.08.2020.
INFORMACJA

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną informacje o dyżurze
wakacyjnym otwockich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach
podstawowych zostaną Państwu podane do końca maja br.

 

 

 

UWAGA!!! WAŻNE!!!
W związku z przygotowaniami do otwarcia placówki, rodziców potrzebujących opieki przedszkolnej prosimy o wypełnienie wniosku. >ANKIETA<
Wypełnione wnioski należy dostarczyć do przedszkola w dniach 11-12.05.2020r. (poniedziałek, wtorek) w godzinach 8.00 - 15.00 lub przysłać skan wypełnionych dokumentów na adres p15@oswiata-otwock.pl lalala

                                   KOMUNIKAT DLA RODZICÓW

 

Szanowni Rodzice i Opiekunowie! 

 

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, a także mając na uwadze wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się, Mazowiecka Policja w trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży apeluje  o wzmożenie nadzoru nad pociechami. W tym trudnym dla wszystkich okresie, szczególnie istotne jest, aby respektować ustanowione zasady, a dzieci i młodzież uczulić na konieczność zaniechania kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami, unikanie miejsc publicznych oraz pozostanie w domach. Respektowanie zasad przez wszystkich pozwoli uniknąć ryzyka zarażenia Państwa i Waszych bliskich. 

Szanowni Rodzice i Opiekunowie

dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego

 

Uprzejmie zawiadamiamy, że w związku ze stanem epidemicznym w kraju,

ulega zmianie termin wydawania i przyjmowania kart zgłoszeń dziecka na dyżur wakacyjny do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

Termin określony pierwotnie w harmonogramie zapisów na okres                     23.03.2020 r. – 10.04.2020 r. jest nieaktualny i ulega zmianie.

 

Zapisy na dyżur  odbywać się będą od 15.05.2020 r. – 05.06.2020 r.

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa

                                                                                                                      Warszawa, dn. 12 marca 2020 r.

KPZ.576.9.2020.BF

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice i Opiekunowie, mając na uwadze decyzję Ministra Edukacji Narodowej o zawieszeniu zajęć w przedszkolach i szkołach w Polsce, związaną z zagrożeniem epidemiologicznym, uprzejmie proszę o objęcie szczególną troską Państwa dzieci. Wyjątkowo ważne jest zadbanie o zachowanie higieny osobistej oraz o ile jest to możliwe pozostawienie dzieci pod opieką w bezpiecznym miejscu ich zamieszkania. Apeluję, aby w tym czasie dzieci nie korzystały z miejsc użyteczności publicznej, w których występują duże skupiska ludzi np. centra handlowe, miejsca rozrywki, place zabaw. Pamiętajmy o tym, iż koronawirus stanowi największe zagrożenie dla osób o osłabionej odporności, osób starszych, zatem należy zadbać o ograniczenie kontaktów dzieci z osobami najbardziej narażonymi. Zwracamy również uwagę na konieczność monitorowania bieżących informacji dotyczących aktualnej sytuacji epidemiologicznej, pojawiających się na stronach internetowych: Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Kuratorium Oświaty w Warszawie. Proszę o korzystanie z wiarygodnych źródeł informacji. Jednocześnie zachęcam Państwa, wykorzystując środki komunikacji elektronicznej, do zainteresowania się i zaopiekowania osobami wymagającymi szczególnej troski - rodzicami, dziadkami, sąsiadami - w trudnym dla wszystkich czasie. Mam nadzieję, że podjęte przez Państwa działania, zrozumienie i współpraca, przyczynią się do ograniczenia istniejącego zagrożenia.

Z poważaniem Mazowiecki Kurator Oświaty /-/ Aurelia Michałowska

REKRUTACJA W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 DO PRZEDSZKOLI I KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

Szanowni Państwo,

w związku z decyzją dotyczącą zamknięcia szkół i przedszkoli w terminie od 16 do 25 marca 2020 roku uprzejmie informujemy, że terminy rekrutacji w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowychoraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock pozostają bez zmian, natomiast dokumenty rekrutacyjne należy składać w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock w godzinach 7:00-10:00.

Koronawirus


Szanowni Państwo,

W związku z decyzją Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego ogłoszoną po posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniach 12-13.03.2020roku (czwartek, piątek) w placówkach oświatowych zostają zawieszone zajęcia dydaktyczno – wychowawcze. 

 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach w tych dniach będą się odbywały zajęcia opiekuńcze w godz.  7:00 – 17:00.

 

Od poniedziałku 16 marca 2020 roku do środy 25 marca 2020 roku szkoły i przedszkola zostają zamknięte. Rodzicom dzieci do 8 roku życia przysługuje zasiłek opiekuńczy w liczbie 14 dni na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374). Wzór oświadczenia dostępny na stronie ZUS: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/komu-przysluguje-dodatkowy-zasilek-opiekunczy-na-czas-opieki-nad-dzieckiem-w-zwiazku-z-zamknieciem-z-powodu-covid-19-zlobka-klubu-dzieciecego-przedszkola-szkoly-/2537033

Apelujemy o odpowiedzialność i dopilnowanie, aby dzieci w tym czasie pozostały w domach i nie kontaktowały się z rówieśnikami i osobami starszymi. 

 

https://otwock.pl/koronawirus-posiedzenie-gminnego-zespolu-zarzadzania-kryzysowego,ne,mg,6,3097

 

W przypadku wystąpienia objawów, bądź kontaktu z osobą z grupy ryzyka prosimy o kontakt z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Otwocku:

tel. 22 779 48 33 w godz. 7:30-15:05

tel. 515 256 220 czynny w dni powszednie w godz. 15:05-20:00 w sobotę, niedziele i święta w godz. 10:00-15:00

Infolinia całodobowa: 800 190 590

 

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.